KVKK Yönetişim Yazılımı: WeCover. Demo için: 02127090850|info@sistemglobal.com.tr

#kvkk

VERBİS NEDİR?

  VERBİS nedir? VERBİS (Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi); kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.  Veri sorumlularına getirilen bu yükümlülük 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesinde belirtilmiştir. Bununla birlikte [...]

By |2020-08-24T10:29:44+03:0023/08/2020|Tags: , |

KVKK TEKNİK DANIŞMANLIĞI NEDİR?

  KVKK Teknik Danışmanlığı Nedir? Veri sorumlularının; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak muhafazasını sağlamak amacıyla alabilecekleri birtakım teknik ve idari tedbirler vardır. Teknik ve idari tedbirler belirlenirken, kişisel verilerin niteliği ve muhafaza edildiği ortam göz önünde bulundurulmalıdır. Kişisel Verilerin Korunması [...]

By |2020-08-24T10:16:33+03:0022/08/2020|Tags: , , |

KVKK DANIŞMANLIĞI NEDİR?

  KVKK Danışmanlığı Nedir? KVKK danışmanlığı, kişisel verilerin korunması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki (Kanun) yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kamu ve özel sektördeki kurum ve kuruluşlara verilen danışmanlık hizmetidir. Peki kimlerin KVKK danışmanlığı alması gerekir?  Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 2018/88 sayılı kararına göre, Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı [...]

By |2020-08-21T15:25:18+03:0021/08/2020|Tags: , |

Danıştay 15. Daire Başkanlığı 2013/8367 E. 2018/1190 K.

"İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/8367 Karar No : 2018/1190 Davacı : Vekili : Davalılar : 1- Vekili : 2- Vekili : Davanın Özeti : 24/03/2013 günlü, 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.5.1. maddesinin 3. fıkrasının, 1.5.1.A-1 maddesinin 1. fıkrasındaki "Doğrudan [...]

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU 2014/2242 E. 2015/4991 K.

"İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2014/2242 Karar No : 2015/4991 Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davacı) : Vekili : İstemin Özeti : ... İdare Mahkemesinin....günlü, E:...., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir. Savunmanın Özeti : [...]

TURİZM SEKTÖRÜNDE KVKK

    Turizm Sektöründe KVKK       Turizm sektörü, geniş müşteri kapasitesi dolayısıyla ellerinde en çok veri bulunan sektörlerden biridir. Gerçekten de oteller, hosteller veya pansiyonlar daha rezervasyon aşamasında müşterilerinden pek çok veri talep etmektedirler. Ad-soyad bilgisi, TC kimlik no/pasaport no, kredi kartı bilgisi ve e-mail adresi bunlardan birkaçıdır. Tüm bu yoğun veri işleme [...]

By |2020-08-20T17:27:50+03:0020/08/2020|Tags: , |

Danıştay 15. Daire Başkanlığı 2015/8920 E. 2018/8112 K.

"İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ON BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2015/8920 Karar No : 2018/8112 Davacı : Davalı : Vekili : Davanın Özeti : Davacı tarafından, 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nin ''1.6-Kimlik Tespiti'' başlıklı bölümünün, 1. paragrafının birinci cümlesinde yer alan ''ve [...]

By |2020-08-20T11:52:31+03:0020/08/2020|Tags: , , |

4. Hukuk Dairesi 2017/2479 E. 2020/30 K.

"İçtihat Metni" MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ...Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ aleyhine 14/09/2015 gününde verilen dilekçe ile basın yoluyla kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 14/04/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin [...]

By |2020-08-20T11:17:46+03:0020/08/2020|Tags: , , |

12. Ceza Dairesi 2019/973 E. 2020/218 K.

"İçtihat Metni"   Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç: Kişisel verilerin kaydedilmesi Hüküm: TCK'nın 135/1, 62/1, 53, 58/6. maddeleri gereğince mahkumiyet Kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın adli sicil kaydında yer alan Giresun 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/394-2011/52 sayılı ve 12.03.2014 kesinleşme tarihli, TCK’nın 226/4. [...]

By |2020-08-20T11:01:56+03:0020/08/2020|Tags: , , |
Go to Top