KVKK Yönetişim Yazılımı: WeCover. Demo için: 02127090850|info@sistemglobal.com.tr

#kişisel veri

Danıştay 15. Daire Başkanlığı 2013/8367 E. 2018/1190 K.

"İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/8367 Karar No : 2018/1190 Davacı : Vekili : Davalılar : 1- Vekili : 2- Vekili : Davanın Özeti : 24/03/2013 günlü, 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.5.1. maddesinin 3. fıkrasının, 1.5.1.A-1 maddesinin 1. fıkrasındaki "Doğrudan [...]

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU 2014/2242 E. 2015/4991 K.

"İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2014/2242 Karar No : 2015/4991 Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davacı) : Vekili : İstemin Özeti : ... İdare Mahkemesinin....günlü, E:...., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir. Savunmanın Özeti : [...]

4. Hukuk Dairesi 2017/2479 E. 2020/30 K.

"İçtihat Metni" MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ...Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ aleyhine 14/09/2015 gününde verilen dilekçe ile basın yoluyla kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 14/04/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin [...]

By |2020-08-20T11:17:46+03:0020/08/2020|Tags: , , |

12. Ceza Dairesi 2019/973 E. 2020/218 K.

"İçtihat Metni"   Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç: Kişisel verilerin kaydedilmesi Hüküm: TCK'nın 135/1, 62/1, 53, 58/6. maddeleri gereğince mahkumiyet Kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın adli sicil kaydında yer alan Giresun 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/394-2011/52 sayılı ve 12.03.2014 kesinleşme tarihli, TCK’nın 226/4. [...]

By |2020-08-20T11:01:56+03:0020/08/2020|Tags: , , |

12. Ceza Dairesi 2019/12886 E. 2020/513 K.

"İçtihat Metni"   Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç: Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme Hüküm: TCK'nın 37. maddesi yollamasıyla aynı Kanun’un 136/1, 43/2, 62/1, 53/1-2-3, 58/6-7. maddeleri gereğince mahkumiyet Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık ve sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: [...]

By |2020-08-20T10:39:04+03:0020/08/2020|Tags: , |

12. Ceza Dairesi 2019/984 E. 2020/216 K.

"İçtihat Metni"   Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç: Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal Hüküm: TCK'nın 134/2-1, 43, 62, 53/1-a-c-d-e maddeleri gereğince mahkumiyet Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık müdafinin duruşmalı inceleme [...]

By |2020-08-20T10:18:38+03:0020/08/2020|Tags: , , |

KİŞİSEL VERİ NEDİR?

  KİŞİSEL VERİ NEDİR?   Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanabilir. Örneğin isim, soy isim, kimlik not ehliyet no, adres, özgeçmiş, meslek bilgisi, medeni durumu gibi bilgiler kişisel verilerden bazılarıdır.   Tanımda yer alan belirli olma ifadesi verinin bir gerçek kişiyi doğrudan tanımlayabilmesini ifade ederken; belirlenebilir olma [...]

By |2020-08-12T12:40:35+03:0012/08/2020|Tags: , |
Go to Top