KVKK Yönetişim Yazılımı: WeCover. Demo için: 02127090850|info@sistemglobal.com.tr

YÜKSEK MAHKEME KARARLARI

Danıştay 15. Daire Başkanlığı 2013/8367 E. 2018/1190 K.

"İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2013/8367 Karar No : 2018/1190 Davacı : Vekili : Davalılar : 1- Vekili : 2- Vekili : Davanın Özeti : 24/03/2013 günlü, 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinin 1.5.1. maddesinin 3. fıkrasının, 1.5.1.A-1 maddesinin 1. fıkrasındaki "Doğrudan [...]

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU 2014/2242 E. 2015/4991 K.

"İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU Esas No : 2014/2242 Karar No : 2015/4991 Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davacı) : Vekili : İstemin Özeti : ... İdare Mahkemesinin....günlü, E:...., K:... sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir. Savunmanın Özeti : [...]

Danıştay 15. Daire Başkanlığı 2015/8920 E. 2018/8112 K.

"İçtihat Metni" T.C. D A N I Ş T A Y ON BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2015/8920 Karar No : 2018/8112 Davacı : Davalı : Vekili : Davanın Özeti : Davacı tarafından, 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği'nin ''1.6-Kimlik Tespiti'' başlıklı bölümünün, 1. paragrafının birinci cümlesinde yer alan ''ve [...]

By |2020-08-20T11:52:31+03:0020/08/2020|Tags: , , |

4. Hukuk Dairesi 2017/2479 E. 2020/30 K.

"İçtihat Metni" MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalı ...Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık AŞ aleyhine 14/09/2015 gününde verilen dilekçe ile basın yoluyla kişilik haklarının ihlali nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 14/04/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin [...]

By |2020-08-20T11:17:46+03:0020/08/2020|Tags: , , |

12. Ceza Dairesi 2019/973 E. 2020/218 K.

"İçtihat Metni"   Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç: Kişisel verilerin kaydedilmesi Hüküm: TCK'nın 135/1, 62/1, 53, 58/6. maddeleri gereğince mahkumiyet Kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanığın adli sicil kaydında yer alan Giresun 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2010/394-2011/52 sayılı ve 12.03.2014 kesinleşme tarihli, TCK’nın 226/4. [...]

By |2020-08-20T11:01:56+03:0020/08/2020|Tags: , , |

12. Ceza Dairesi 2019/12886 E. 2020/513 K.

"İçtihat Metni"   Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç: Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme Hüküm: TCK'nın 37. maddesi yollamasıyla aynı Kanun’un 136/1, 43/2, 62/1, 53/1-2-3, 58/6-7. maddeleri gereğince mahkumiyet Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık ve sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: [...]

By |2020-08-20T10:39:04+03:0020/08/2020|Tags: , |

12. Ceza Dairesi 2019/984 E. 2020/216 K.

"İçtihat Metni"   Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç: Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal Hüküm: TCK'nın 134/2-1, 43, 62, 53/1-a-c-d-e maddeleri gereğince mahkumiyet Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık müdafinin duruşmalı inceleme [...]

By |2020-08-20T10:18:38+03:0020/08/2020|Tags: , , |

12. Ceza Dairesi 2019/992 E. 2020/219 K.

"İçtihat Metni"   Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç: Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme Hüküm: TCK'nın 136/1, 62, 53/1-2-3. maddeleri gereğince mahkumiyet Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü: İkrar içeren savunmaya ve dosya kapsamına göre; sanık ...’nin, arkadaşlık [...]

Go to Top